Utazó gyógypedagógia

Utazó gyógypedagógiai hálózat

„ A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”

2011 évi CXC. törvény 47. §. (1)). A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani
Intézményünk, mint egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény a 2009-2010-es tanévtől biztosítja az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást.

Ellátási területünk

Debreceni Tankerületi Központ irányítása alatt működő, integrációban résztvevő közoktatási intézmények, és a DMJV önkormányzat, integrációban résztvevő óvodái.
A beérkezett igények alapján szeptembertől 8 fő gyógypedagógusunk heti 20 órában 60 intézmény 286 tanulóját látja el.
A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a Szakértői Bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk.

Az ellátás célcsoportja

A köznevelési intézményeibe járó sajátos nevelési igényű tanulók, akiknek ellátási jogosultságát a pedagógiai szakszolgálatok határozzák meg.

Az ellátottak köre

 • beszédfogyatékos gyermek
 • mozgásfogyatékos
 • látássérült
 • értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott)
 • autizmussal élő gyermek
 • a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
  akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás)
 • mutista gyermek

Az ellátás időkerete: heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között.

Az ellátás formája: egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás.

A tárgyi feltételeket a befogadó intézmény és az utazó gyógypedagógus közösen biztosítják.

Az utazó gyógypedagógusi hálózat személyi feltételei
A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

Tárgyi feltételek

 • fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyeket az EGYMI eszköztárából állítanak össze

Szolgáltatási protokoll

 • A szolgáltatási körbe tartozó intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának feltérképezése – minden tanév májusában a szolgáltatás igénylő űrlapok kiküldésével.
 • A beérkező szakértői javaslatok alapján a habilitációs-rehabilitációs ellátás megszervezése, óraszámok megállapítása, gyógypedagógus kijelölése.
 • Együttműködési megállapodás kötése a befogadó intézmények vezetőivel.
 • A habilitációs-rehabilitációs ellátás biztosítása.

Az utazótanári hálózat működtetésének feladatai:

Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek / tanulók sérülés specifikus fejlesztése

 • A gyermek megfigyelése aktív hospitálás keretében.
 • Az egyes képességterületek aktuális állapotának vizsgálata.
 • A gyermek képességstruktúrájának megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása a foglalkozásokon (a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása az ép funkciókra támaszkodva)
 • Szükség szerint a speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 • Az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 • A gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, és pályaválasztásának segítése

A többségi intézmények pedagógusainak segítése

 • A pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerekek fogadására, befogadására.
 • Inkluzív szemléletmód kialakítása.
 • Segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében.
 • Javaslattétel a gyermek/tanuló egyéni igényeihez, a sérülés típusához szükséges környezet kialakítására
 • Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában, tájékoztatás ezek beszerzési lehetőségeiről
 • Módszertani tanácsadás
 • Segítségnyújtás az integráló intézmény pedagógusainak, a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában
 • Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében

A szülőkkel való kapcsolattartás

 • Tanácsadás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára.
 • Rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása, a gyermek/tanuló fejlődésével kapcsolatosan
 • Az otthon végezhető/végzendő gyakorlatok megbeszélése
 • Segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában.

Gyógypedagógiai módszertani intézményként – igény esetén – felkészítést nyújtunk a befogadó óvodák, iskolák tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...