Tanulásban akadályozottak felső tagozata

Munkaközösségünk tagjai:

 • Bujdosóné Buzás Gyöngyvér
 • Drimba Zsolt
 • Ficsóri Péter
 • Finta Edit
 • Hornyák Tibor
 • Jámbor-Madai Orsolya
 • Karpácsné Vígh Mónika
 • Kertész Csaba Dánielné (külső tag)
 • Kovács Norbert
 • Kovács-Szabó Tímea
 • Kurdits Mónika
 • Nagy István
 • Némethné Humenyik Ildikó
 • Orosz Angelika
 • Siteri Anikó
 • Tóth Zoltán
 • Vargáné Vásárhelyi Erika
 • Zsadányi Istvánné

Kiemelt célok

 • Munkaközösségünk munkájának célja egy olyan egész tanévre szóló szakmai program tervezése, amely közösségünk pedagógiai fejlődését és szakmai megújulását szolgálja.
 • Az oktató-nevelő munka fejlesztése, a tagok továbbképzésének segítése, a tanórán kívüli tevékenységek szervezése, más munkacsoportokkal való együttműködés fejlesztése.
 • Gátat vetni, gyakorlati megoldásokat kidolgozni az elszaporodott magatartási problémák megoldásához, kezeléséhez.
 • Tanítványaink bevonása a DÖK munkájába
 • A szülőkkel való kapcsolattartás, szülői együttműködés javítása
 • A nevelő és oktató munkán túl,meghatározó szerep betöltése iskolánk kulturális életében.

Feladatok, célok

Iskolai dokumentációk pontos, naprakész vezetése, elkészítése, átdolgozása
cél: A dokumentációk áttekinthetősége, használhatósága.
feladatok:

 • naplók, anyakönyv pontos vezetése.
 • egyéni fejlesztési tervek egységes kidolgozása
 • tanmenetekelkészítése.
 • habilitációs tervek elkészítése
 • foglalkozási tervek elkészítése
 • dokumentáláshoz kapcsolódó munkafegyelem, határidők betartása

A nevelő-oktató munka fejlesztése, szakmai előrehaladás
cél: A nevelés-oktatás eredményességének javítása.
feladatok:

 • Diagnosztikai felmérések a tanév elején, záró tantárgyi mérések a tanév végén.
 • A bemeneti és kimeneti tantárgyi mérések egységes kidolgozása osztályfokokra lebontva
 • Tehetséggondozás:- komplex tanulmányi versenyre való eredményes felkészítés.
 • Tanulásban akadályozott gyermek kompetenciamérésének kidolgozása 6.-és 8. évfolyamon matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból
 • Kooperatív tanítási-tanulási módszerek, differenciált oktatási formák alkalmazása.
 • Szakértői vélemények ismerete és érvényességének felülvizsgálata.
 • Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
 • A délelőtti tanulmányi munka megsegítése a délutáni foglalkozások keretében

A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe
cél: A tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének,
szervezésének, lebonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzése.
feladatok:

 • DÖK rendszeres, aktív működésének segítése
 • Tanulók ötleteinek, javaslatainak beépítése munkánkba.
 • Tanulók aktívabb bevonása a közösségi programokba

Tanítási órák és a délutáni foglalkozások magatartásának javítása, tanulási morál javítása
cél:Nyugodt tanítási feltételek biztosítása
feladatok:

 • Motiválás, munkaformák változatosságának megjelenése.
 • Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon
 • Folyamatos óra és foglalkozás látogatások

Az iskola kulturális életébe való bekapcsolódás
cél: A diákok kulturális életének szervezése
feladatok:

 • Környezetvédelmi program folytatása: kirándulás, papírgyűjtés,
 • Aktív közreműködés a témaheteken és az ahhoz kapcsolódó programokon
 • Bekapcsolódás megyei versenyekbe: szépírási, versmondó, stb.
 • Az emléknapok megünneplése
 • Egy tematikus hétszervezése, lebonyolítása a Víz világnapja alkalmából /Fenntarthatóság- környezettudatosság témahete/

Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása és betartása.
cél: A társadalomba, közösségbe való beilleszkedés segítése
feladatok:

 • Minden tanulóval megismertetjük és következetesen betartatjuk intézményünk házirendjét.
 • Az ügyeleti rendszer hatékonyabb működtetése, állandó jelenlét a diákok között
 • Bűnmegelőzési előadás diákjaink részére
 • Látogatás a Fiatalkorúak Javító és Nevelőintézetébe
 • Az intézményen kívüli magatartási normák ismertetése, tudatosítása
 • Intézményen kívüli kapcsolatok erősítése:
 • más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
 • Debrecen kulturális rendezvényein való részvétel

Dátum: 2017-02-22 14:50

Bemutatkozás

Debrecenben az 1908/1909-es tanévben kezdte meg működését az első kisegítő iskola 11 elsős és 10 másodikos tanuló beiskolázásával...

tovább...

Tagozatok

Az intézmény a középsúlyos értelmi akadályozott tanulók gyógypedagógiai fejlesztésének egyik bázisintézménye lett.............

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...