Tanulásban akadályozottak felső tagozata

Munkaközösség tagjai:

 • Dr. Bujdosóné Buzás Gyöngyvér /gyógypedagógus/
 • Drimba Zsolt- földrajz/könyvtáros
 • Ficsóri Péter-informatika/ tanító
 • Finta Edit /gyógypedagógus/
 • Gál Imre /gyógypedagógus/
 • Hornyák Tibor /gyógypedagógus/
 • Kovács Norbert /gyógypedagógus/
 • Szoboszlayné Orosz Angelika- munkaközösség vezető /gyógypedagógus/
 • Racsmányné Berke Mária –technika, életvitel és gyakorlat
 • Siteri Anikó-angol nyelv /gyógypedagógus/
 • Tóth Zoltán /gyógypedagógus/
 • Varga Attila- technika, életvitel és gyakorlat /gyógypedagógus/
 • Vargáné Vásárhelyi Erika /gyógypedagógus/

A tanulásban akadályozottak felső tagozatának osztályai:

 • 5.a. osztályfőnök: Dr. Bujdosóné Buzás Gyöngyvér
 • 5.b. osztályfőnök: Szoboszlayné Orosz Angelika
 • 6.a. osztályfőnök: Tóth Zoltán
 • 6.b. osztályfőnök: Gál Imre
 • 7.a. osztályfőnök: Finta Edit
 • 7.b. osztályfőnök: Hornyák Tibor
 • 8.a. osztályfőnök: Kovács Norbert
 • 8.b. osztályfőnök : Vargáné Vásárhelyi Erika

2019/2020–ös tanév céljai, feladatai

Kiemelt célok:

 • Munkaközösségünk munkájának célja egy olyan egész tanévre szóló szakmai program tervezése, amely közösségünk pedagógiai fejlődését és szakmai megújulását szolgálja.
 • Az oktató-nevelő munka fejlesztése, a tagok továbbképzésének segítése, a tanórán kívüli tevékenységek szervezése, más munkacsoportokkal való együttműködés fejlesztése.
 • Gátat vetni, gyakorlati megoldásokat kidolgozni az elszaporodott magatartási problémák megoldásához, kezeléséhez.
 • Tanítványaink bevonása a DÖK munkájába.
 • A szülőkkel való kapcsolattartás, szülői együttműködés javítása.
 • A nevelő és oktató munkán túl, meghatározó szerep betöltése iskolánk kulturális életében.
 • Tanulmányi és más versenyekre való eredményes felkészítés.
 • Tanulóink társadalomba való integrációjának elősegítése.

Feladatok, célok

Iskolai dokumentációk pontos vezetése, elkészítése
cél: A dokumentációk áttekinthetősége, használhatósága.
feladatok:
• naplók, e-kréta, anyakönyvek pontos vezetése
• egységes, gyermekhez igazodó fejlesztési és habilitációs tervek kidolgozása
• a helyi tantervhez, osztályhoz igazodó tanmenetek elkészítése
• dokumentáláshoz kapcsolódó munkafegyelem, határidők betartása
A nevelő-oktató munka fejlesztése, szakmai előrehaladás
cél: A nevelés-oktatás eredményességének javítása.
feladatok:
• Mérés-értékelés
– tantárgyi bemeneti és kimeneti mérések (matematika, magyar nyelv, szövegértés)
– egyperces mérések (számolási sebesség, helyesírás)
– helyi kompetenciamérés kidolgozása (matematika 8.o, , magyar nyelv és irodalom 6.o. 8.o.)
• Tehetséggondozás:- komplex tanulmányi versenyre való eredményes felkészítés.
• Kooperatív tanítási-tanulási módszerek, differenciált oktatási formák alkalmazása.
• Szakértői vélemények ismerete és érvényességének felülvizsgálata.
• Szakmai továbbképzéseken és belső tudásmegosztásokon való részvétel.
• A pedagógus- minősítésekben és a pedagógus önértékelésben veszünk részt
• Az ÖKO iskolai programban való aktív közreműködés
• Nagyobb jártasság szerzése az infokommunikációs eszközök használatában
• Mentortanári feladatok ellátása: gyógypedagógus hallgatók tanítási gyakorlatainak vezetése
• Stresszoldó gyakorlatok bevezetése tanítási órákon
• Témahetek szervezése, lebonyolítása: Fenntarthatósági témahét, Digitális témahét, Pénz7
• Tantárgyi koncentrációk megjelenése a nevelő-oktató munka során
– bemutató óra
• Autista tanulók a tanulásban akadályozottak tagozatán
– belső tudásmegosztás: bemutató foglalkozás megtekintése videón, kerekasztal beszélgetés
• Bázisintézményi bemutató-informatika
A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe
cél: A tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének,
lebonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése
(DÖK munkájának erősítése).
feladatok:
• DÖK rendszeres, aktív működésének segítése
• Tanulók ötleteinek, javaslatainak beépítése munkánkba.
• Tanulók aktívabb bevonása a közösségi programokba
feladatok:
• Tanévnyitó ünnepség megszervezése.
• Környezetvédelmi program folytatása: kirándulás, papírgyűjtés,
• Aktív közreműködés a témaheteken és az ahhoz kapcsolódó programokon
• Bekapcsolódás megyei versenyekbe: szépírási, versmondó, stb.
• Az emléknapok megünneplése
• A március 15.-i műsor szervezése, lebonyolítása
• A Tehetségnapra műsorszámok összeállítása
• Ballagás és tanévzáró ünnepség szervezése, lebonyolítása
Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása és betartása.
cél: A társadalomba, közösségbe való beilleszkedés segítése
feladatok:
• Minden tanulóval megismertetjük és következetesen betartatjuk intézményünk házirendjét.
• Az ügyeleti rendszer hatékony működtetése, állandó jelenlét a diákok között
• Bűnmegelőzési előadás diákjaink részére
• Az intézményen kívüli magatartási normák ismertetése, tudatosítása
• Intézményen kívüli kapcsolatok erősítése:
– más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, közös programok
– Debrecen kulturális rendezvényein való részvétel
– Szelet a vitorlába-pályaorientációs kiállítás
– Múzeumpedagógiai foglalkozások a Debreceni Református Kollégiumban

Képek:

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...