Tanulásban Akadályozottak alsó tagozata

Munkaközösség tagjai

 • 1. osztály Kunkliné Szabó Szilvia
 • 2.a osztály Bőde Katalin
 • 2.b osztály Antalné Szép Éva
 • 3. osztály Szabadosné Milány Ildikó
 • 4.a osztály Kovács-Szabó Tímea
 • 4.b osztály Csengeri Rita

Betanító pedagógusok

 • Iklódiné Orosz Mónika (Etika/Hit és erkölcstan)
 • Hajduné Tiliczky Márta (Ének-zene)
 • Ficsóri Péter (informatika)
 • Répási Márta (testnevelés)
 • Koiné Czibere Gabriella (testnevelés)

A tanulásban akadályozottak alsó tagozatán sajátos nevelési igényű, gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése történik.
Fő feladatunk a tanulási és szociális képességek megalapozása, fejlesztése, a gyermekek komplex személyiségfejlődésének, egyéni adottságainak figyelembe vételével.

Pedagógiai tevékenységünk minden területén jelen van a differenciálás. Figyelembe vesszük a tanulóink egyéni képességeit, adottságait, személyiségét, sérülés specifikumát. Ennek megfelelően egyénre szabott feladatokkal lehetőséget teremtünk a legoptimálisabb fejlődésre, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.
A csoportmunkák során a gyengébb képességű tanulók játékosan tanulhatnak a jobb képességű társaik segítségével. Megtanulnak együtt dolgozni, együttműködni, egymást elfogadni. Kiegészítik egymás munkáját, ezáltal sikerélményhez jut minden csoporttag.

Tanulóink a Meixner féle dyslexia prevenciós módszerrel tanulnak írni, olvasni, amely maximálisan alkalmazkodik a gyermekek haladási üteméhez. Jellemzője az aprólékosan felépített tanagyag kis lépésekre lebontva, valamint visszatérő ismétlésekkel kiegészítve. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek pszichés, önbizalmi megerősítésére.
Módszerünk a játékos, gyakorlat központú ismeretszerzés, ahol a gyermek lelkiállapota felülírja adott esetben a tananyagot a csengetési rendet.
A Lépésről Lépésre program célja a gyermekek szociális és társas készségeinek, képességeinek fejlesztése. Lehetőséget teremt a gyermekek kölcsönös együttműködésére, egymás tiszteletére. A szabad órakeretek biztosítják a pedagógiai munkának a tanulók napi lelkiállapotához való igazodását.

Célok:

 • Tanulóink személyiségfejlődésének segítése, pozitív életszemléletre való nevelés.
 • Igazodjon el és illeszkedjen be közvetlen és tágabb környezetébe, ismeretei, képességei alapján.
 • Alapvető képességek és alapkészségek cselekvésbe ágyazott fejlesztése,
  gazdag élményanyag nyújtása az ismeretszerzéshez.
 • Alapvető kultúrtechnikák elsajátítása.
 • A gyermekek játék- és mozgás iránti vágyának felkeltése.
 • Egyénre szabott speciális képességfejlesztés (kooperatív tanulás, differenciálás, habilitáció).
 • Általunk kidolgozott bemeneti-kimeneti mérések alkalmazása.
 • A bemeneti mérések eredményeinek figyelembevételével egyéni fejlesztési tervek kidolgozása,
  melynek segítségével a gyermekek fejlesztését eredményesebbé tehetjük.
 • Egyperces mérések alkalmazása magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból 2-3-4. évfolyamokon,
  így követve a gyerekek folyamatos fejlődését.
 • Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának vezetése.
 • Interaktív tábla gyakorlati alkalmazása, a benne rejlő lehetőségek kiaknázása.
 • Környezettudatos magatartás kialakítása, együttműködés az ÖKO munkacsoporttal.
 • Magatartási problémák javítása, nyugodt tanítási légkör biztosítása, esetmegbeszélések alkalmazása.
 • A nevelő és oktató munkán túl az iskola közösségi, kulturális életében való aktív szervező munka és részvétel.
 • Részvétel a pedagógusok önértékelésében, minősítésében.
 • Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás.
 • Kapcsolattartás belső és külső partnerekkel.

Feladatok:

 • Szakmai munka
 • Bemeneti és kimeneti mérések elvégzése
 • Egyperces mérések folytatása
 • Mérési eredmények kiértékelése, rögzítése
 • Bemutató órák szervezése
 • Óralátogatások
 • Gyógypedagógus hallgatók fogadása
 • Tematikus hét szervezése (Digitális témahét)
 • Szakmai előadásokon való részvétel
 • Közreműködés az ÖKO iskolai programban
 • Pedagógus önértékelésben, minősítésben való részvétel
 • EFOP-3.1.6.-16-2017-00038 „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!”
  A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése – Pályázatban való aktív részvétel
 • Boldogságóra program folytatása
 • Iskolai dokumentációk pontos, naprakész vezetése, elkészítése, átdolgozása
 • Naplók, anyakönyvek vezetése
 • Helyi tanterv alapján adott osztályhoz igazodó tanmenetek elkészítése
 • Egységes, tanulókhoz igazodó fejlesztési tervek kidolgozása
 • Magatartási problémák eredményesebb kezelése
 • Az intézmény házirendjének ismertetése és betartatása
 • Ügyeleti rendszer hatékony működtetése
 • Környezeti nevelés
 • A társas együttélés szabályainak megismerése, betartatása
 • Környezethez való pozitív viszony formálása, környezetvédő magatartás kialakítása
 • Esztétikus környezet iránti igény felkeltése
 • Rendszeres szakmai kapcsolat az iskolánkban működő munkaközösségekkel
 • Közös programok szervezése
 • Szakmai együttműködés
 • Közreműködés a témaheteken
 • Tehetséggondozás megvalósulása
 • Aktív közreműködés az iskolai versenyeken, vetélkedőkön
 • Pályázatok nyomon követése, lehetőségeinek kiaknázása: Bekapcsolódás városi, megyei versenyekbe: versmondó, rajz, stb.
 • Tehetségnapi fellépések előkészítése

Képek

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...