SZAKMACSOPORT MUNKAKÖZÖSSÉG 2018/2019. TANÉV

Munkaközösség tagjai:

 • Balázs Tünde (gyógypedagógus, közismereti tárgyak, osztályfőnök)
 • Bodnár Hilda (gyógypedagógus, közismereti tárgyak)
 • Csiszár Anikó (munkaközösség-vezető, tanár, gyakorlati tárgyak)
 • Dancsó Éva (tanár, gyakorlati tárgyak)
 • Gyapjasné Ferenczi Edit (gyógypedagógus, közismereti tárgyak, gyakorlati tárgyak, osztályfőnök)
 • Kurilla Erzsébet (gyógypedagógus, közismereti tárgyak, osztályfőnök,)
 • Nagyné Molnár Mónika (gyógypedagógus, közismereti tárgyak, osztályfőnök,)
 • Kabainé Szabó Ildikó (gyógypedagógus, közismereti tárgyak, gyakorlati tárgyak osztályfőnök)
 • Petőné Illés Erzsébet (gyógypedagógus, közismereti tárgyak, gyakorlati tárgyak, osztályfőnök)
 • Szakál Judit (gyógypedagógiai középiskolai intézményegység-vezető)

Külső tagok: (gyógypedagógiai asszisztensek)

 • Juhászné Végh Éva
 • Molnárné Szilágyi Andrea
 • Bökönyi Ambrus
 • Börcsök Lajosné
 • Hajdúné Kállai Hajnalka
 • Kovácsné Nagy Zsuzsa
 • Racsmányné Berke Mária (tanár, szakmai tantárgy)

A készségfejlesztő iskola bemutatás

9. és 10. évfolyamon a közismereti elméleti órákon praktikus ismereteket közvetítünk tanulóink számára, szükség szerint cselekvésbe ágyazottan.
Célunk, hogy tanulóink eddig elsajátított, pl.: az életkezdéshez, a pályaválasztáshoz kapcsolódó ismereteiket megerősítsük, a gyengébb vagy sérült funkciókat fejlesszük, kompenzáljuk, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motivációjukat felkeltsük, alakítsuk a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciájukat, magatartásformáikat, és a gyakorlati képzés sikerét megalapozzuk. A tanulók így megismerik a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészülnek a gyakorlati ismeretek és tevékenységek elsajátításának megkezdésére. Pedagógusaink kreativitását, szakmai tudását igazolják a saját készítésű szemléltető eszközök, feladatlapok, melyek biztosítják a tanulóink egyéni differenciálását.

11. és 12. évfolyamon a tanulócsoportok számára olyan gyakorlati modulok kiválasztása történik, melynek segítségével minél teljesebb körű felkészítést kapnak az iskola utáni felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítására, azok ellátására, minél önállóbb gyakorlására, a praktikus készségek, a figyelem, a fegyelem, a pontosság, a türelem kialakítása.
Tanóráinkon változatos pedagógiai módszerek, terápiás eljárások, szemléltetést elősegítő eszközök alkalmazása és használata történik tanulásszervezés közben. (Pl.: páros és csoportmunka módszer alkalmazása, kooperatív technikák, IKT eszközök használata).

Gyakorlati modulok a 11-12. évfolyamon:

Háztartástan – életvitel

Ismerjék a háztartásban használt eszközök, gépek alkalmazási területeit és azokat tudják biztonságosan működtetni, rendeltetésszerűen használni. A tanulók legyenek képesek a takarítási, tisztítási, mosási munkafolyamatokhoz a megfelelő vegyszereket kiválasztani és azokat körültekintően használni. Alakuljon ki az igény az ápolt megjelenésre, a tiszta, rendezett és harmonikus környezetre, erősítse a környezettudatos szemléletet és magatartásformát.

Papírtermék-készítő

Alapfokú papírtermék készítő ismeretek elsajátítása, a praktikus tevékenységek elvégzéséhez. A tanuló legyen képes az egyszerűbb papírtermék készítő munkafolyamatok lehetőség szerinti önálló kivitelezésére.

Szövött-tárgy készítő

A szövéshez szükséges textilipari nyersanyagok és eszközök megismerése, adekvát használatának gyakorlása és elsajátítás. A képességek függvényében szövött használati tárgyak készítése, egyéni ötletek megvalósítása az alkotómunkában.

Kisegítő takarító

A tanulók munkavégzéshez kapcsolódó pozitív attitűdjének fejlesztése, és a felnőttkori munkavégzésre, a családi munkamegosztásban való részvételre való igényük kialakítása. A mindennapos élethelyzetekben megjelenő takarítói munka jellegű gyakorlati tevékenységek végzése, ismeretek nyújtása, és gyakorlási lehetőség biztosítása.,Megfelelően tudja használni a munkavégzéshez szükséges eszközöket. Megfelelően tudjon alkalmazkodni a különféle munkahelyi légkörökhöz, munkahelyi elvárásokhoz.

Agyagtárgy készítő

Használati termékek (háztartási- és dísztárgyak) előállítására, a fazekasságban betanított munkásként való közreműködés. Produktív munkavégzést megalapozó személyes, szociális és szakmai feladatok ellátása, megismerése. Az alkotótevékenység során szerzett én-kompetencia élmény által a pozitív önértékelés támogatása, az alkotásban rejlő elaborációs lehetőségek által az érzelmek és feszültségek feldolgozását.

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére

Megértetni a felnőtté válás és a munkavégzés „törvény- és életszerű” kapcsolatát. A tanulót lehetőségeinek függvényében ösztönözni az elmélyült, kitartó feladatvégzésre. Megismertetni a „munka világával”, illetve a saját munkalehetőségeivel, adottságaival, képességeivel, ezáltal hozzájárulni a reális énkép kialakításához. Fejleszteni a manuális tevékenységekben az eszközhasználatot, és a feladatok végrehajtásában az igényességet. A szociális készségeket fejleszteni iskolán belül végzett munkatevékenységeken keresztül.

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére

A tanulókat differenciáltan felkészíteni az iskola elvégzése utáni munkavégzésre. Segíteni abban, hogy gyakorlati, tapasztalati úton, saját élményen keresztül tudja kialakítani a munka értékének, a munkavégzés értelmének, funkciójának szerepét. Megtalálni a képességeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő gyakorlati munkatevékenységet.
Felkészíteni a tanulókat arra, hogy mint munkavállaló, ismerjék meg azokat az elvárásokat, szabályokat, amelyekkel az iskola elvégzése után találkozhatnak. Elősegíteni, hogy a tanuló a nyílt munkaerő piacon (védett és normál munkahelyeken is) – egyéni megsegítés mellett – felnőttként munkát vállalhasson.

Textil-és fonalmentő

A tanulók részére a textil- és fonalmentő tevékenységek bemutatása, megtanítása, gyakorlása, a szükséges készségek elsajátítása és önálló – részben önálló alkalmazása. Olyan szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni textil és fonal feldolgozással kapcsolatos egyszerűbb munkatevékenységeket, munkaköröket.

Csiszár Anikó
Munkaközösség-vezető

2019. szeptember 10.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...