Ökoiskola

ÖKO iskolai munkaközösség

„Okosan ökosan”

Iskolánk, mint ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik iskolánk pedagógiai munkájának.

Az innovativitás három szinten mutatkozik meg:

 • Pedagógiai szinten
 • A társas kapcsolatok szintjén
 • Technikai, gazdasági szinten

Pedagógiai szinten:

 • előnyben részesítjük a komplex, valós élethez közel álló szituációkat
 • beépítjük az ismeretek elsajátításába az adekvát világnapokat
 • a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezzük a hangsúlyt

A társas kapcsolatok szintjén:

 • törekszünk arra, hogy az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka
 • hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével kialakítottak
 • hogy az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen külső kapcsolatoknak

A technikai/gazdasági szinten  igyekszünk:

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét
 • szelektíven gyűjteni a hulladékot
 • meghatározott ütemben üríteni a szelektív konténerekbe
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani
 • megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit

A munkaközösség tagjai:

 • Kovács-Szabó Tímea – TAI munkaközösség – alsó
 • Bőde Katalin – TAI munkaközösség – felső
 • Jóbi Ilona – ÉÁI munkaközösség
 • Vörösmarty Olívia
 • Hegedűs Ilona
 • Tarr Tímea
 • Csobolyóné Balázs Anita
 • Bökönyi Ambrus – Szakmacsoport munkaközösség
 • Baráth Gyuláné
 • Polgárné Kovács Katalin – Fejlesztő iskolai munkaközösség
 • Gulyás Róza
 • Répási Márta – Komplex egészségfejlesztő munkaközösség
 • Nagy István – DÖK segítő tanár
 • Zsadányi Istvánné – Felkészülést segítő kollégiumi nevelők munkaközössége
 • a természettel kapcsolatos tantárgyat tanítók

Céljaink:

 • Legfőbb célunk a tanulók környezettudatos  szemléletének formálása, a környezet szeretetére, tiszteletére  nevelés.
 • Pedagógiai munkánk során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kiemelten szem előtt tartsuk a környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának elveit.
 • A munkaközösség figyelemmel kíséri és javaslataival segíti a nevelési tevékenységet, gondot fordít arra, hogy a környezettudatosság beépüljön az éves munkatervekbe.
 • A környezetvédelem jeles napjainak és a környezetvédelemnek a népszerűsítése.
 • Vetélkedők és előadások szervezése.
 • Lakóhelyünk, hazánk természeti értékeinek bemutatása, különös tekintettel a pusztuló természeti és épített környezetre.
 • Természeti és környezeti problémák bemutatása, mit tehetünk ellenük.
 • Kirándulások és túrák szervezése szűkebb és tágabb környezetünk megismerése céljából.
 • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban.
 • Rendszeres szakmai kapcsolat az iskolánkban működő munkaközösségekkel, közös programok szervezése.

Módszerek, tanulásszervezési formák

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait, ennek megfelelően változatos pedagógiai módszereket alkalmazunk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása érdekében.

 • Kooperatív tanulási technikák
 • Osztálykirándulások
 • Csoportszintű gyakorlati foglalkozások
 • Versenyek
 • Témanap – Projektnap
 • A tanítási órákon alkalmazott klasszikus módszerek
 • Projekthét
 • Megemlékezés

Feladataink:

 • Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés, vízfogyasztás) kiemelt figyelmet fordítunk.
 • Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása: az osztályokba gyűjtőedényeket helyeztünk, amelyekbe külön gyűjtjük a papírt és a műanyagot, majd a közeli szelektív hulladékgyűjtőkbe ürítjük.
 • Kupakgyűjtés, pontozásos verseny (zöld pontok gyűjtése, év végi jutalmazás „Okosan Ökosan” feliratú pólóval”)
 • Hulladékok kreatív feldolgozása – vetélkedő az újrahasznosítási lehetőségekről („Újra papír” – papírmerítés, kupakokból lombos fa készítése, karton dobozból akvárium készítése).
 •  ÖKO – faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások.
 • Részt veszünk településünk környezetvédelemmel kapcsolatos programjaiban („Teszedd” program).
 • Megemlékezünk a Világnapokról (Föld, víz, madarak és fák, állatok).
 •  Növények   gondozása, nevelése:
 • szobanövények gondozása az osztályokban, közösségi terekben
 • ágyások kialakítása osztályonként, évfolyamonként, majd bevetése fűszernövényekkel
 • Környezettudatos magatartás, példamutatás:
 • tisztasági verseny az osztályok között
 • energia, víztakarékosság osztályszinten
 • természetes anyagok felhasználása tanítási órákon, napköziben, dekorációhoz, „ÖKO karácsonyfa”
 • kézműves tevékenységek természetes anyagokkal – agyag, maradék textíliák, termések
 • Egészséges életmód, sportolás:
 • udvari játékok
 • kirándulások nemzeti parkokba
 • Kulturális tevékenység
 • Zöld Zug kialakítása, – ahol megjelennek az aktualitások, munkáink
 • Pályázatokon, vetélkedőkön való részvétel

Öko iskolai munkaterv 2018/2019

Képek:

Állatok világnapja:

Szelektív hulladék ürítés:

Iskolai szelektív gyűjtő:

“Te Szedd” akció:

Zöld pont gyűjtő fa:

Dátum: 2018-10-26 15:59

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...