Ökoiskola

 „Okosan ökosan”

Iskolánk, mint ÖKO – iskola, abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.

Öko-iskola Munkaterv 2019-2020-as tanév

ÖKO-iskola beszámoló 2018-2019-es tanév

Ez három szinten mutatkozik meg:

 • Pedagógiai szinten
 • A társas kapcsolatok szintjén
 • Technikai, gazdasági szinten

Pedagógiai szinten:

 • előnyben részesítjük a komplex, valós élethez közel álló szituációkat
 • beépítjük az ismeretek elsajátításába az adekvát világnapokat
 • a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezzük a hangsúlyt

A társas kapcsolatok szintjén:

 • törekszünk arra, hogy az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka
 • hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével kialakítottak
 • hogy az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen külső kapcsolatoknak

A technikai/gazdasági szinten  igyekszünk:

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét
 • szelektíven gyűjteni a hulladékot
 • meghatározott ütemben üríteni a szelektív konténerekbe
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani
 • megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit

   Módszerek, tanulásszervezési formák

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait, ennek megfelelően változatos pedagógiai módszereket alkalmazunk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása érdekében.

 • Kooperatív tanulási technikák
 • Osztálykirándulások
 • Csoportszintű gyakorlati foglalkozások
 • Versenyek
 • Témanap – Projektnap
 • A tanítási órákon alkalmazott klasszikus módszerek
 • Projekthét
 • Megemlékezés

 

Céljaink:

 • Legfőbb célunk a tanulók környezettudatos  szemléletének formálása, a környezet szeretetére, tiszteletére  nevelés.
 • Pedagógiai munkánk során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kiemelten szem előtt tartsuk a környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának elveit.
 • A munkaközösség figyelemmel kíséri és javaslataival segíti a nevelési tevékenységet, gondot fordít arra, hogy a környezettudatosság beépüljön az éves munkatervekbe.
 • A környezetvédelem jeles napjainak és a környezetvédelemnek a népszerűsítése.
 • Vetélkedők és előadások szervezése.
 • Lakóhelyünk, hazánk természeti értékeinek bemutatása, különös tekintettel a pusztuló természeti és épített környezetre.
 • Természeti és környezeti problémák bemutatása, mit tehetünk ellenük.
 • Kirándulások szervezése szűkebb és tágabb környezetünk megismerése céljából.
 • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban.
 • Rendszeres szakmai kapcsolat az iskolánkban működő munkaközösségekkel, közös programok szervezése.

 

Feladataink:

 • Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés, vízfogyasztás) kiemelt figyelmet fordítunk.
 • Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása: az osztályokban, folyosókon elhelyezett gyűjtőedényekbe külön gyűjtjük a papírt és a műanyagot, majd a közeli szelektív hulladékgyűjtőkbe ürítjük.
 • Kupakgyűjtés folytatása, pontozásos verseny (zöld pontok gyűjtése, jutalmazás a Fenntarthatósági témahéten), majd elszállítása a választott családhoz.
 • Hulladékok kreatív feldolgozása – vetélkedő az újrahasznosítási lehetőségekről („Újra papír” – tojástartóból, papírhengerekből, kupakokból lombos fa készítése, karton dobozból akvárium készítése, CD lemezből óriáshal).
 • ÖKO – faliújságon megjelennek a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások.
 • Részt veszünk a környezetvédelemmel kapcsolatos programokban („Teszedd”, Európai Hulladékcsökkentési Hét, Fenntarthatósági témahét).
 • Megemlékezünk a Világnapokról (Föld, víz, madarak és fák, állatok).
 • Növények   gondozása, nevelése:
 • szobanövények gondozása az osztályokban, közösségi terekben
 • Környezettudatos magatartás, példamutatás:
 • hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, tisztán tartása
 • újra hasznosítható anyagok rendszeres gyűjtése, majd közös felhasználása egy-egy világnaphoz, ünnephez kapcsolódva
 • energia, víztakarékosság osztályszinten
 • természetes anyagok felhasználása tanítási órákon, napköziben, dekorációhoz
 • kézműves tevékenységek természetes anyagokkal
 • papírkészítés újrahasznosítással
 • papírtermékek készítése újrahasznosítással
 • rongyszőnyeg szövése újrahasznosítással
 • Zöld Zug kialakítása, aktualitások, munkák megjelenítése

 

ZÖLD ZUG

SZELEKTÍV HULLADÉKOK ÜRÍTÉSE

TeSzedd!

EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT

Fenntarthatósági témahét

Autómentes világnap

Állatok világnapja

Vizes élőhelyek világnapja

Újra papír napja

Föld napja

Madarak és fák napja

 

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...