Felkészülést segítő pedagógusok és kollégiumi nevelők munkaközössége

Munkaközösség tagjai:

A felkészülést segítő pedagógusok és kollégiumi nevelők munkaközössége a 2019/2020 – as tanévben alakult meg.
Jelenleg 18 napközis és 5 kollégiumi csoport működik, melynek feladatait 15 pedagógus látja el.

 • Ádám Gabriella – kollégiumi nevelőtanár
 • Beke Margó – kollégiumi nevelőtanár
 • Bicskeyné Káli Ildikó- felkészülést segítő pedagógus
 • Csutak Valentina – felkészülést segítő pedagógus
 • Dr. Nagyné Bartha Valéria. – felkészülést segítő pedagógus
 • Dr. Nagyné Borbély Márta – felkészülést segítő pedagógus
 • Fogarasiné Bányai Erika – felkészülést segítő pedagógus
 • Györgyné Ócs Angéla – kollégiumi nevelőtanár
 • Jámbor-Madai Orsolya- felkészülést segítő pedagógus
 • Karpácsné Vig Monika – felkészülést segítő pedagógus
 • Kiszely György- kollégiumi nevelőtanár
 • Kovácsné Bárány Rita – felkészülést segítő pedagógus
 • Kurdits Mónika – felkészülést segítő pedagógus
 • Nagy István- kollégiumi nevelőtanár
 • Némethné Humenyik Ildikó- felkészülést segítő pedagógus

Feladatai:

Iskolánkban a délutáni felkészülésben folyó nevelés-oktatás célját, tartalmát a hatályban lévő közoktatási törvény rendelkezései, a pedagógiai program, a helyi tanterv határozza meg, kiegészítve sajátosságainkból adódó feladatokkal. A délutáni oktatást segítő munka, kulcsfontosságú része az iskolai tevékenység egészének, a nevelőmunkát egészíti ki. A napközi alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes, nyugodt tanuláshoz illetve a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket; tevékenységével járuljon hozzá a tanulók autonóm személyiségének kibontakozásához. Biztosítson olyan körülményeket, melyek által a gyermekek megtapasztalhatják a közösséghez tartozás élményét.
A délutáni munkánk során továbbá érvényesül az is, hogy fel kell készítenünk tanítványainkat az egész életen át tartó tanulásra, a társadalmi életben való aktív részvételre, meg kell tanítanunk őket a környezet védelmére, egészségi állapotuk, és életminőségük megőrzésére, javítására, a kulturális javak iránti igényük kialakítására és fenntartására, meg kell tanítanunk őket a szolidaritásra és együttműködésre, toleranciára, felelősségvállalásra, képessé kell tennünk őket az önálló életvezetésre. A délután hagyományos funkciói mellett tevékenységünk minden színterén igyekszünk kiegyenlíteni az esélyeket, megszüntetni a szociális körülmények különbözőségéből adódó hátrányokat.
Az egyéni bánásmódot mindig figyelembe véve segítjük az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Módszertani kultúránkat folyamatosan fejlesztve végezzük mindennapi tevékenységünket; építünk a pedagógiai kreativitásra és újításra. Munkaközösségünk arra törekszik, hogy a napközis délutánok során eltöltött időt a gyerekek hasznosan és kellemesen töltsék, ezért igyekszünk számukra változatos tevékenységeket, programokat szervezni. A diákoknak lehetőségük van különböző szakkörök közül választani: életvitel, informatika, játék, lego, mese, sport, rajz. Külön hangsúlyt fektetünk iskolánk hagyományainak ápolására, az ünnepeinkről, jeles napokról történő megemlékezésre, a termek ill. emeleti faliújságok díszítésére az aktuális évszaknak megfelelően. A délutánok szerves részét képezi a tanulmányi feladatok elvégzése is.

A mindennapi kulturális-, manuális-, játék- és sporttevékenységeken kívül ebben a tanévben a következő programokkal tettük/tesszük változatosabbá a délutánokat:

 • „Évindító”program
 • Szent Márton legenda-hagyományőrzés
 • Sportvetélkedő az egészség jegyében
 • Mikulás – parti
 • Adventi kézműves játszóház
 • Szavalóverseny
 • Farsang
 • Március 15-ei műsor
 • Happy hét
 • Húsvéti kézműves játszóház
 • Illemtan vetélkedő
 • Pünkösdi király – királynéválasztás
 • Pedagógusnap

Szakköri foglalkozások és vezetőik:

 • Életvitel szakkör – Györgyné Ócs Angéla, Kurdits Mónika
 • Foci szakkör: Hornyák Tibor (Szerda: 1630 – 1830)
 • Furulya szakkör – Bicskeyné Káli Ildikó
 • Gitár szakkör – Fogarasiné Bányai Erika
 • Hagyományőrző szakkör – Némethné Humenyik Ildikó
 • Játék szakkör – Jámbor -Madai Orsolya
 • Kézműves szakkör – Dr. Nagyné Bartha Valéria
 • Lego szakkör – Ficsóri Péter, Szolnoki Levente
 • Mese szakkör – Karpácsné Vig Monika, Beke Margó
 • Öko kreatívan – Kovácsné Bárány Rita
 • Papír termékkészítő szakkör – Dr. Nagyné Borbély Márta
 • Rajz szakkör – Csutak Valentina
 • Sport szakkör – Kiszely György
 • Zene szakkör – Ádám Gabriella
 • Zsinórlabda szakkör – Nagy István

Kollégium bemutatása, feladatai:

A kollégium szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység. Alapfeladata azon tanulók elhelyezésének biztosítása, akik tanulmányaikat lakhelyükön nem tudják folytatni, illetve családi, szociális körülményeik ezt állandó lakhelyükön nem teszik lehetővé. A kollégium a pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló kisközösségekben a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását. Kollégiumunk a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek – empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség – fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását. Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. Sajátos, hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéséhez. Segíti a tanulókat a hátrányok leküzdésében, esélyeket teremt, biztosítja az integrációt. Emellett fontosnak tartjuk a kulturális és hátránykompenzációt, esélyteremtést, hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése a tudáshoz jutásban, pozitív irányba befolyásoljuk a tanulók szociális (közösségi, együttélési) készségeiket, értékrendjüket és az együttélés során adódó konfliktusok megoldására alkalmazott eljárásaikat.

Munkaközösségünk megpróbál egy iskolai nap után a tanulók számára érdekes, kellemes ugyanakkor hasznos tevékenységeket, programokat szervezni. Vannak kötelezően beépített tematikus foglalkozások, melyek megvalósítása hétfői napokon történik:

 • Tanulás tanítása
 • Erkölcsi nevelés
 • Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 • Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 • Az önismeret és társas kulturára nevelés
 • Családi életre nevelés
 • Testi és lelki egészségre nevelés
 • Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 • Fenntarthatóság, környezettudatosság
 • Pályaorientáció
 • Gazdasági és pénzügyi nevelés
 • Médiatudatosságra nevelés

A kötelező foglalkozások mellett kötetlenebb szakkörökön is részt vehetnek a diákok:sport, kézműves, helyismereti séta, életvitel klub. A kollégiumunk hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint a kollégium jó hírnevének megőrzése, öregbítése a kollégiumi közösség minden tagjának érdeke. A tanév során a következő hagyományos programokat rendezzük meg:

 • Ismerkedési est
 • Szüreti mulatság Mihálynapi vásárral
 • Mikulás – szinteken
 • Karácsonyi ünnepség
 • Farsang
 • Happy hét
 • Illemtani játékos feladatok
 • Pünkösdi király, királyné választás
 • Kollégiumi záró buli

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...