DÉLUTÁNI TANULÁST SEGÍTŐK ÉS KOLLÉGIUMI NEVELŐK MUNKAKÖZÖSSÉGE

DÉLUTÁNI TANULÁST SEGÍTŐK ÉS KOLLÉGIUMI NEVELŐK MUNKAKÖZÖSSÉGE

 

Délutáni tanulást segítők:

 1. Bicskeyné Káli Ildikó
 2. Fekete Erzsébet
 3. Fogarasiné Bányai Erika
 4. Jámbor-Madai Orsolya
 5. Karpácsné Vig Monika
 6. Kovácsné Bárány Rita
 7. Kurdits Mónika
 8. Nagy István
 9. Némethné Humenyik Ildikó
 10. Zsadányi Istvánné

Kollégiumi nevelő tanárok:

 • Sipos Adrienn
 • Kiszely György
 • Nagyné Bartha Valéria
 • Csutak Valentina
 • Berkes Bernadett
 • Györgyné Ócs Angéla

Éjszakások:

 • Volincsák Tiborné
 • Szabóné Kerekes Éva
 • Juhosné Kiss Erzsébet
 • Bus Mária
 • Ludányi Réka

Hálófelelősök:

 • Takács Lászlóné Irénke
 • Végvári Viktor
 • Rácz Zoltán
 • Báthoriné Bökönyi Gyöngyi Zsuzsa
 • Fábiánné Mile Alíz

Ápolók:

 • Fazekas Lászlóné
 • Tölgyesi-Vinkler Krisztina

 

A napköziben és kollégiumban folyó munka jelentős alkotórésze az intézményünk iskolai tevékenység egészének, az oktató-,  nevelőmunkát egészíti ki.

 

Célunk és feladatunk:

 

 1. Adminisztráció
 • A napközis és kollégiumi munkanaplók, haladási naplók pontos, esztétikus vezetése.
 • A dokumentáláshoz szükséges munkafegyelem és a határidők betartása.
 • Egészségügyi füzet korrekt, megfelelő vezetése.

 

 1. Tanulási tevékenységek
 • Elsődleges feladat a „tiszta” tanulási idő betartása 1445 – 1545 – ig.
 • Nyugodt légkör megteremtése, tanulási fegyelem megtartása (Leckefüzet vezetése).
 • A házi feladatok mennyiségi és lehetőségekhez mérten minőségi ellenőrzése.
 • Törekvés az önálló feladatvégzésre, tanulásra.
 • Önálló ismeretszerzés (könyvtár, szótárak, lexikonok használata).
 • Önálló tanulási képesség fejlesztése.
 • Különböző tanulási technikák megismertetése, alkalmazása.
 • Differenciált és kooperatív tanulásirányítás.

 

 1. Nevelési tevékenységek

 

 • Közösségi életre nevelés, mellyel az egyénben erősítjük a közösség céljainak, érdekeinek tiszteletben tartását.
 • Alapvető szabályok, szokások kialakítása, betartatása a foglakozásokon, szabadidőben és a kollégiumban.
 • Kötelességtudat, és a felelősségtudat fejlesztése.
 • Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy a közösségi tevékenységekben önként és szívesen vegyenek részt.
 • Erkölcsi nevelés, azaz az erkölcsi értékrend kialakítása, fejlesztése.
 • Alapvető emberi értékek közvetítése.
 • A tulajdonhoz való viszony tisztázása, illetve ez megfeleljen az általános erkölcsi törvényeknek.
 • Helyes viselkedés elsajátítása, szabálytudat kialakítása.
 • Házirend megismertetése, napirend kialakítása és ezek következetes betartatása.
 • Kollégiumi szabályzat és napirend megismertetése, tartalmának megtárgyalása és elvárásként való megjelenítése.
 • Neveltségi szint emelése, helyes konfliktus kezelés elsajátíttatása.
 • Házirendhez és a kollégiumi szabályzathoz igazodó szabályok, jutalmazás-büntetés kialakítása.

 

 • Egészséges életmódra nevelés, alapvető értékek közvetítése, a tanulók szervezetének harmonikus fejlődéséről való gondoskodás.
 • A tiszta környezet biztosítása és fenntartása.
 • A szobák tisztaságának rendszeres ellenőrzése.
 • A személyi higiéné fontosságának hangsúlyozása.
 • A tiltott és az egészségre káros szerek hatásainak ismertetése, tudatosítása, prevenció.
 • Kulturált étkezés fejlesztése (ebéd, uzsonna, vacsora)
 • Kulturált étkezési szokások kialakítása.
 • Sorban állás és az étkezések alatti fegyelem elsajátíttatása, betartatása.

 

 1. Szabadidős tevékenységek

 

 • Mindennapi élettel kapcsolatos praktikus ismeretek nyújtása.
 • Játékos formában és tanulmányi séták során megfigyelések, tapasztalatok segítségével.(vásárlás, posta, stb.)
 • Szakkörök szervezése.
 • Mese, játék, zsinórlabda, informatika, tánc, gitár, sport, zumba.
 • Külső programokon való részvétel.
 • Délutáni szabadidős foglakozások megszervezése, melyek lehetnek: kulturális, technikai tevékenységek, udvari – és tantermi játékok, séták, szervezési feladatok.
 • Tematikus és csoportos foglalkozások megtartása az életkori sajátosságok figyelembe vételével, valamint az iskolai és kollégiumi hagyományok követésével.

 

 1. Kapcsolattartás

 

 • Szülőkkel
 • Jó, partneri viszony kialakítása, péntekenként a szintes kollégiumi nevelők, gyermekfelügyelők fogadják a kollégista gyermekek szüleit, ezzel hatékonyabbá téve a kapcsolattartást.
 • A szülők folyamatos tájékoztatása a gyermekkel kapcsolatos információkról.
 • Osztálytanítókkal
 • A házi feladatok, az egyéni megsegítés, a felzárkóztatással kapcsolatban.
 • A tanulókat érintő észrevételek megbeszélése.
 • Kollégiumi munkacsoporttal
 • Információ átadás és szoros együttműködés a gyermekek testi – lelki egészsége érdekében.

Dátum: 2017-02-22 14:49

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

tovább...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...