Kollégium

Kollégium kiemelt alapelve, hogy egyenlő esélyt teremtsen minden tanuló részére a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő tudásanyaghoz és annak gyakorlatban való alkalmazásához. Segíti a szociális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát. Az intézményegységnek fontos szerepe van az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség felismerésében és fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében.

A kollégiumi nevelő – oktató munka célja, hogy diákjaink fejlődési üteméhez viszonyítva önmagukhoz képest a legmagasabb szintre jussanak el.

A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak álsajátítását, az egyén a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését.

A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést. Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. A kollégium a tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, valamint szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt.

A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket, műveltségüket. Nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem, az egészséges táplálkozás szokásrendszerré történő kialakítása.

A kollégiumi tanulók az egészséges és kulturált életmódra nevelés során olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket, műveltségüket.

Hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű tanulóinknak lehetősége van a közös élmények és sikerek együttes átélésére. A kollégiumi nevelés-oktatás során arra törekszünk, hogy a diákok hátrányait kompenzáljuk, illetve személyes törődéssel, fejlesztéssel társadalmi beilleszkedésüket megkönnyítsük. Fejlesztési módszereink megválasztását minden esetben a gyermekek életkora és állapotából fakadó egyéni szükségletei határozzák meg.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...