Jó gyakorlatok

„Jó gyakorlat”, innováció, módszertani modellek intézményünkben.

„Kis lépések, nagy tanulságok”, avagy hogyan taníthatunk másként BMM módra

A program célja: az óvodás korú és kisiskolás gyermekek készségeinek, képességeinek, személyiségének komplex fejlesztése. Valamint egyéni megoldási utak keresése autista gyermekek fejlesztéséhez.

A program Montessori pedagógiájának adaptációja. Alapgondolata a gyermekek érdeklődésére, spontán aktivitására, szabad választási jogára, egyéni képességeire épülő fejlesztés, ismeretszerzés. Legfontosabb eleme egy szigorú rendben, tevékenységi körönként elkülönített, nyitott polcokon álló eszközpark, mely a gyermeknek felkínálja a szabad választás, az önálló munka, önálló ismeretszerzés, az önellenőrzés lehetőségét. Ebben a környezetben a pedagógus feladata a gyermekeket megtanítani az önálló döntések meghozatalára, az eszközök használatának elsajátítására.

E programunk a tematikus eszközparkot mutatja be, pontosan meghatározva az eszközökben rejlő fejlesztési lehetőségeket.

 

Az olvasás, írás tanítása BMM módszerrel

A program célja olyan pedagógiai módszertan megismertetése, mely által a tanulók könnyebben, saját fejlettségi szintjükhöz igazodva tudják elsajátítani a betűtanulást és írást.

A módszert a következő pedagógiai kérdések ihlették: Helyes a megszokott betűtanítási sorrendünk? Szükséges a betűelemek tanítása? Milyen típusú betű tanításával kezdjünk? Mennyi időt hagyjunk egy-egy betű rögzítésére?

A program alapelve, hogy minden gyermek más és más időpontban érett meg az egyes tevékenységek gyakorlására. Fontos, hogy ezt ne lassú, fáradságos munkával, hanem természetes úton, örömmel tegye.

A program eszköze a mozgó ábécé, mely segíti a betűk megismerését, felismerését, formájuk rögzítését. Ezt követően az olvasás is más megközelítésből történik. A betűírást megelőzi az indirekt előkészítés. Nem írni kell tanítani a gyermekeket, hanem a kezüket kell alkalmassá tenni az írásra. Fontos, hogy mindez egy olyan, a gyermek számára inspiráló, érdeklődését felkeltő, rendezett tanulási környezetben történjen, mely biztosítja számukra a nyugalmat, az állandóságot, a szabad választás lehetőségét.

 

„Sorvezető, sorkirakó”- eszköz az írás, olvasás tanítás előkészítéséhez

A program célja az olvasás, írás előkészítése, a balról jobbra haladás kialakításával, automatizálásával. A szem-kéz koordináció és finommotorika fejlesztése.

A program eszköze a sorkirakó-sorvezető, mely segíti, fejleszti a síkban és sorban való tájékozódást. A különböző nehézségi fokozatokkal elkészített fejlesztőeszközök igazodnak a gyermek aktuális fejlettségi szintjéhez; támpontot, „keretet” adva arra az időre, amíg kialakul a balról jobbra, fentről le, sor- illetve oszlopkirakás mechanizmusa

 

„Kitárul a világ”- érzékenyítő és kapcsolatépítő jó gyakorlat

A jó gyakorlat célja a súlyos-halmozottan sérült gyermekek életének, értékeinek bemutatásával, a közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtésével, a résztvevők programba történő aktív bevonásával, a társadalom befogadóvá válásának elősegítése.

Az évek óta működő program lehetőséget nyújt halmozottan sérült tanulóink komplex személyiség és szociális kompetenciáinak fejlesztésére, a gyermekek és családjaik elszigeteltségének csökkentésére, a kapcsolati hálók kiépítésére; arra, hogy a közös cselekvés által az ép emberek is megismerhessék a fogyatékos gyermekekben lakozó értékeket, váljon igényükké a segítségadás az elfogadás. Ez által a program nemcsak a fogyatékosok szegregációjának oldását segíti elő, de kiváló lehetőséget nyújt az ép gyermekek számára a reális énkép, a szolidaritás és a demokratikus értékrend kialakítása.

A programban közreműködő pedagógusok szívesen várnak mindenkit, aki önkéntes munkával szeretne segíteni, vagy teret keres közösségi szolgálatának teljesítéséhez.

 

Kooperatív tanítás elsajátítása digitális eszközök alkalmazásával

A digitális eszközök és a mobilkommunikáció jóvoltából a szerves tanulási környezet kialakításának társadalmi hatásai olyan mértékűek, hogy kikényszerítik a pedagógiai szemlélet és oktatásszervezési gyakorlat megváltozását. „ (Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban)

A program célja olyan tanítási utak bemutatása, melyek alkalmasak a tanulók sajátélményű ismeretszerzésére az infokommunikációs eszközök felhasználásával.

A program lényege a kooperációs tanulási technika elsajátítása, mely a tanulók kiscsoportos együttmunkálkodására épít. Alapelvei: párhuzamos interakciók, egyéni felelősség, építő egymásra utaltság, egyenlő részvétel. Tény, hogy a gyermekben sokkal hamarabb és sokkal mélyebben raktározódik el az az ismeret, melyet saját megtapasztalás útján szerez meg. A digitális gyermekek korában szükséges a pedagógiai szemléletváltás, szükséges a hagyományos ismeretközlés módszerét háttérbe szorítva, bevonni a tanulót az ismeretszerzés folyamatába, kihasználva azokat a kommunikációs eszközöket, melyek számukra az információszerzés útját jelentik.

 

„Esőember”- elméleti ismeretek az autizmusról

Az előadás célja: Autista. Fogalom. Gyűjtőfogalom. Mások. De milyenek? Félek TŐLÜK. ŐK félnek tőlünk.

Az autista ember misztikum. Mindannyian mások. Más utat kell bejárnia a pedagógusnak és az őket körülvevő közösségnek, hogy legalább kicsit tudjunk az ő szívükkel érezni, az ő szemükkel látni, az ő fülükkel hallani. Értsük, hogy a fehér az fehér, a fekete az fekete, nincs szürke árnyalat. A suttogásunk az ő fülükben óriási tenger morajlás, vagy az ordító kommunikációjukat ők csupán halk patak csobogásként élik meg.

Tény: egyre többen vannak.

Tény: a család magányosan küzd.

Tény: a pedagógusok nem ismerik a hozzájuk vezető utat.

Tény: igyekszünk.

No, de hogyan fogjunk hozzá?

 

„Nyuszi ül a fűben”- állatasszisztált terápia

Intézményünkben évek óta folyik állatasszisztált terápia. Kolléganőnk alapította meg a már országos hírű Csodakutya Alapítványt. A közös munka hatása jól mérhető és látványos eredményeket mutat súlyos, halmozottan sérült tanítványaink esetében is. Az állatterápia több területen használható. Ilyen területek lehetnek a tanulási problémák, családi feszültségek, lelki terhek, fejlődési rendellenességekkel élők, mozgáskorlátozottság. Súlyos, halmozottan sárült gyermekeink esetében jellemző a kommunikáció hiánya, a mozgás korlátozottsága, mint társuló fogyatékosság. A kutya közelsége olyan érzelmi megnyilvánulásokra sarkallja tanítványainkat, melyek kizárólag akkor törnek felszínre, ha segítő társ közelségét érzik. Feladat ellátási helyünkön a nyúl a terápiás állat és a gyógypedagógus a segítő. Kezdeti tapasztalataink alapján agyermekeink kiemelkedően emlékeznek azokra a szavakra, melyeket a terápiás állattal való kontakt során hallottak, olyan érzelmeket generál az állat közelsége, mely megható, valamint lehetőségeikhez képest mozgásra sarkalja gyermekeinket.

Módszere: A pozitív ember-állat interakciókra épülő kommunikáció fejlesztés, érzelmi megnyilvánulások segítése, hely és helyzetváltoztató mozgások inspirálása.

Módszere:

„A szaginger közvetlenül az agyba jut el. A szaglónyálkahártya sejtjei agyidegsejtek. Ez az egyetlen érzékszervi működésünk, melynek révén a központi idegrendszer közvetlen kapcsolatban áll a külvilággal. A szagingerekkel szemben védtelenek vagyunk, mivel azok közvetlenül jutnak el agyunk legősibb rétegébe, az úgynevezett limbikus rendszerbe, és jelentős befolyást gyakorolnak életműködésünkre, közérzetünkre és viselkedésünkre.” –Biegelbauer Pál.

A Snoezelen szoba és sarok részeként működve, olyan jó gyakorlat kidolgozása, mely a súlyos, halmozottan sérült tanulóink esetében összegyűjti azokat a növényi illatokat, melyek állapotukat, idegrendszerüket jótékonyan befolyásolják. A gyermekek napi állapotának figyelembe vételével alakítja és tervezi a felhasznált illatot, a relaxáció hosszát és módját.

Célja:

Az illatterápia tudatosan használja fel az illatok testi működésünket befolyásoló lehetőségeit. E terápia fő eszköztárát a virágokban, növényekben levő illóolajok képezik. Amikor olyan illatot érzünk, ami tetszik, akkor mélyebben és lassabban lélegzünk, ami önmagában is elősegíti a relaxálást. Az illat azon kívül, hogy vidámít, megnyugtat, agyműködést serkent, könnyítheti a légzést, növelheti a teljesítőképességet, segítheti megnyitni a kommunikációs csatornákat… – egy szóval, befolyásolják közérzetünket. A természet és az érzékek kényeztetésének ötvözése segíthet a test és a lélek harmóniájának alakulásában

Célja: a terápiás program részeként a gyermekek fizikai, érzelmi, szociális, és kognitív funkcióinak fejlesztése. Az állatterápia során, a gyermek a terápiát végző szakember segítségével alakít ki kapcsolatot a „terápiás állattal”.

– Figyelmi és motivációs szint növelése és fenntartása

– Interaktív viselkedések kikényszerítése.

– Könnyen dekódolható kommunikációs aktusok gyakorlása.

– Emelkedik a szociális válasz.

– Segít, hogy a valósággal kapcsolata legyen.

– Szemkontaktus felvétele, gesztusok és mimika finomodása, beszédkésztetés fokozódása

 

„A jó illat vidámít.” – illatterápia

Szükségessége:

Intézményünkben minden pedagógiai módszert, már bevált jó gyakorlatot igyekszünk elsajátítani, átvenni a minél sikeresebb pedagógiai folyamatok megvalósítása érdekében. Célunk, hogy halmozottan sérült gyermekeink részére minden lehetőséget megteremtsünk, hogy saját lehetőségeikhez képest, a lehető legoptimálisabban fejlődhessenek. A Debreceni Szociális Szolgáltató Központ területén, mely otthont nyújt diákjaink zömének területet és lehetőséget kaptunk saját illatkertünk kiépítésére. Már nagyon szépen „beállt” levendula kertünk van, mely a társas kapcsolatok, munka, mozgás, kézművesség területén végzett fejlesztéseken túl, az illatterápia megvalósítását is lehetővé teszi.

 

„Disz a köbön” – avagy a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia jellemzői és zavarainak kiküszöbölése

A program célja: az integrációban érintett pedagógusok részére elméleti és gyakorlati szaktanácsadás a tanulási zavarok kezeléséhez.

A program módszere:

– elméleti előadás

– módszertani megbeszélés

– eszköz bemutató

 

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...