Iskolánkról

Balogh László, volt tanítványunk rajza az iskoláról

    Debrecenben az 1908/1909-es tanévben kezdte meg működését az első kisegítő iskola 11 elsős és 10 másodikos tanuló beiskolázásával.

    A tanítás helyszíne 1947-ig a végleges elhelyezésig folyamatosan változott. Az oktatás a Széchenyi utcai Antal féle házban indult, 1911-től a Szappanos utca 25. szám alatt folytatódott. Az 1913/1914-es tanévet két épületben a Füvészkert utca 5. szám alatti Lisztes-féle házban, valamint a Burgundia és Csapó utca sarkán lévő Nőipari Iskolában kezdték. Ekkor már 6 évfolyamon működő osztályokban összesen 79 tanuló volt.

    Az 1916/1917-es tanévet újabb helyszínen, a Szent Anna utca 12. sz. alatti volt rendőrségi bérházban kezdték meg. Az 1926/1927-es tanévet megint új helyen, a Miklós utca 6. szám alatt kezdte az iskola.

    Az 1944/45-ös tanévet nem tudták elkezdeni, mert az épületet bombatámadás érte. A háború befejezése után az iskola nevelői, valamint a tanítványok hozzátartozói közösen takarították el a romokat. Áldozatos munkájuknak köszönhetően 1945 márciusában elemi működési feltételek mellett, de újból elkezdődött a gyógypedagógiai nevelés. (Szabó, 1998).

    A Közoktatási Minisztérium 1947-es rendelete szerint olyan intézményt kell kialakítani Debrecenben az értelmileg akadályozott gyermekek számára, amely nagyobb létszámú tanuló befogadására alkalmas, valamint internátusi ellátást is nyújt. Lehetőséget kell biztosítani a szülő nélkül maradt, értelmi fejlődésében elmaradott, állami nevelésben részesülő tanulók elhelyezésére is. A város a minisztériumi határozat végrehajtásának feltételeit a volt Bábaképző épületének az átengedésével biztosította.

    Ennek alapján 1947-ben habár az épületegyüttes csak egy részében, de megfelelő helyet kapott az iskola a működéséhez. A teljes átadás 1953-ban történt meg. Ekkor ért véget az iskola nevelőotthonos intézménnyé történő átszervezése. Ezáltal az internátusban 154 tanuló elhelyezése vált lehetővé. Az iskola pontos neve: Állami Gyógypedagógiai Nevelő és Foglalkoztató Intézet lett.

    1953-ban Kovács Istvánt bízták meg az igazgatói feladatok ellátásával. Munkássága során jelentős változások történtek az intézmény szakmai és szervezeti működésében. Az iskola nevelőtestülete újabb feladatokat vállalt fel. Részt vett a nagyobb településeken induló kisegítő iskolák szervezésében. Általános iskolák mellett működő tagozatok, osztályok szervezésében, valamint az ott folyó szakmai munka segítésében. A differenciált beiskolázást elősegítő szelekciós vizsgálatok végzésében.

    1958-ban kezdődött el a napközis csoportok szervezése, 1963-ban az értelmileg sérült gyermekek differenciált iskoláztatása.

    Az intézmény a középsúlyos értelmi akadályozott tanulók gyógypedagógiai fejlesztésének egyik bázisintézménye lett. Ekkor jött létre a foglalkoztató iskola, ahol fontos feladattá vált a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókkal való foglalkozás. Az intézmény gyógypedagógusai részt vettek a foglalkoztató iskolák tartalmi szabályozására vonatkozó nevelési és oktatási program kidolgozásában, valamint jelentős feladatot vállaltak a kultúrtechnikai ismeretek elsajátítását segítő tankönyvek összeállításában (Szabó, 1998).

    1965-ben nyílt lehetőség jelentősebb mértékű átalakításra, felújításra. Ennek következtében nem csak a tárgyi feltételek minősége javult, hanem mennyiségi növekedés is bekövetkezett. Három új iskolai tanulócsoport indult, valamint 34 fővel nőtt a nevelőotthoni férőhelyek száma.

    A nevelőtestület jelentős szerepet vállalt a kisegítő iskolai nevelés-oktatás tartalmi korszerűsítésének előkészületeiben és végrehajtásában. Az iskolában történt az anyanyelv, matematika, technika tantárgyak kísérleti tanterveinek a kipróbálása, valamint ezek nyomon követésében is jelentős feladatot vállaltak. Mindezek mellett a felső tagozatos irodalmi tankönyvcsalád is az intézményben dolgozó nevelők munkája.

    1984-től Majorné Szathmári Erzsébet volt az intézmény vezetője. Munkássága kezdetén, az 1986-os évben befejeződtek a hosszan tartó munkák, és átadták a tornatermet, az új konyhát, valamint a hozzá tartozó ebédlőt. Az intézmény iskolaszerkezetében is történtek változások. Az 1985. évi oktatási törvény alapján középfokú képzésnek minősülő munkára felkészítő tagozat indult a foglalkoztató iskolai tagozat 8. évfolyamát befejező tanulók számára.

    Az intézmény 1986. szeptember 1-től felvette Bárczi Gusztáv nevét, így Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon lett.

    1994-től Szabó Imre vette át az intézmény vezetését. Pályafutása alatt az iskola folyamatosan fejlődött, bővültek a feladatkörei.

    Az intézmény nevelőtestülete részt vállalt a NAT alkalmazását segítő „Akadályozott tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei”-nek kidolgozásában. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyi tantervíró pályázatán első helyezést értek el a mindkét iskolatípusra írt tantervükkel. Az értelmileg akadályozottak iskolatípusára vonatkozó tantervet a gyulai intézmény nevelőtestületével közösen készítették el. A tanulásban akadályozottak iskolatípusa 9-10. évfolyama számára, a NAT alkalmazását követő átmeneti időszakra jól alkalmazható tantárgyi és tanári programot, valamint ahhoz igazodó munkáltató tankönyveket és feladatgyűjteményt készítettek. A Soros Alapítvány és a KOMA az intézmény több pályázati programját támogatta, így az iskola az „Önfejlesztő Iskolák” egyik bázisintézménye lett. Sok tanfolyamnak, továbbképzésnek volt a házigazdája, valamint előadóként aktív résztvevője. 1997 őszén az iskola adott helyet a „Regionális NAT-napok” rendezvényének, ahol a gyógypedagógusokon kívül általános iskolai és középiskolai tanárok is részt vettek. Évtizedek óta gyakorolnak az iskolában a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nappali, valamint levelező tagozatos hallgatói.

    1996 őszétől az intézmény felvállalta a tanulásban akadályozott tanulók általános iskola utáni képzését is. Hajdú-Bihar megyében addig nem volt Speciális Szakiskola.

    Az intézmény a törvényi kötelezettségek, valamint pedagógiai szempontok alapján mind az enyhe- és középsúlyos fokban sérült tanulók iskolatípusában 10 évfolyamos iskolaszerkezetet alakított ki. Az iskola megkapta a Tímár utcai óvoda épületét, ahol 5 új tanterem kialakítására nyílt lehetőség. Az eltelt évek alatt szinte minden szülő kihasználta azt a lehetőséget, hogy a gyermeke még két évig az iskolában maradjon. A hosszabb képzési idő által eredményesebben felkészíthetők a tanulók a speciális szakiskolában való továbbtanulásra, a munkába állásra, az önálló életvitelre.

    Az iskolaszerkezeti változások következtében a hosszú ideig stabilnak mondható 330-350 fős tanulói létszám jelentősen megnövekedett. A 1997-ben már 418 gyermek tanult az iskolában. A gyermeklétszám, valamint a feladat növekedésével arányosan nőtt a pedagógusok száma is. A pedagóguslétszám ekkor már 86 fő volt.

    2005-ben az iskola módszertani intézménnyé alakult. Felvette a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevet.

    Pedagógiai innováció: A századfordulót követően új módszereket próbáltak ki és indítottak az iskola nevelői. 2006 szeptemberében indult a Montessori-módszer alkalmazása az értelmileg akadályozottak iskolatípusának első osztályában. 2006-2009 között iskolánk bevezette a Story-line módszert.

    Pályázat alapján az intézményben 2008-ban indult és 2010 novemberében zárult a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3.1.6. komponense. A program keretén belül 66 pedagógust készítettek fel új módszertani ismeretek alkalmazására. A projektben vállalt szolgáltatói feladat a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását felvállaló intézmények módszertani megsegítése.

    Napjainkban az intézményben fejlesztő iskola, általános iskola, középiskolai oktatás, kollégiumi ellátás valamint utazó gyógypedagógusi szolgáltatás működik. Intézményünk a több mint 100 éves múltja alapján sokrétű szakmai munkájával, innovatív tantestületével olyan értékek átadására törekszik, amelyek lehetővé teszik, hogy sikeresen valósulhasson meg tanítványaink esélyegyenlősége, társadalmi beilleszkedése.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...