ÉAI Munkaközösség

Munkaközösség tagjai:

 • Baráth Gyuláné
 • Beke Margit
 • Berkes Bernadett
 • Bíróné Czirják Erzsébet
 • Csobolyóné Balázs Anita
 • Dr. Nagyné Borbély Márta
 • Fekete Erzsébet
 • Fogarasiné Bányai Erika
 • Gődény Edit
 • Hutóczki Szabó Zsuzsanna
 • Illésné Szakoly Erika
 • Jóbi Ilona
 • Kézi Zsuzsanna
 • Kiszely György
 • Kovácsné Bárány Rita
 • Nyolcas Anikó
 • Tarr Tímea
 • Tóth Katalin
 • Tóthné Mile Krisztina
 • Varga Andrea
 • Viskiné Láda Erzsébet
 • Vörösmarti Olíviaó

Céljaink

 • Gyermekközpontú szemlélettel a sérült gyermek személyiségfejlődésének segítése.
 • Tanítványainkat saját képességeikhez és adottságaikhoz igazodva a legteljesebb mértékben készítsük fel a társadalmi beilleszkedésre.
 • A kommunikációs és szocializációs képességek hangsúlyozott fejlesztése járuljon hozzá az iskola befejezés utáni adott életközegben.
 • A tanulók életéhez adott közvetlen segítségnyújtással társadalmi integrálódásuk elő készítése, felkészítésük elemi munkavégzésre.
 • Olyan iskolai életközeg kialakítása, melyben lehetővé válik a fogyatékos gyermek testi-lelki harmóniájának megteremtése, önállóságra törekvése
 • Pozitív attitűd kialakítása a mindennapi környezetvédelem iránti tágabb és szű kebb környezetükben.
 • Kortárscsoportok közötti kapcsolat elősegítése.
 • Az iskolaközösség külső és belső kapcsolatrendszer ének gazdagítása a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása.
 • Az emberi, társas kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok kialakításának
 • elősegítése. A kortárscsoportok befolyásoló szerepének tisztázása, hangsúlyozása.
 • Az emberek személyiségi jogainak tisztelete, előítéletektől mentes szemlélet kialakítása.
 • Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség kialakítása. A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának megértése.
 • Saját vélemény kifejezésre juttatása, érdekek ütköztetésének helyes módjai – konfliktuskezelési technikák kialakítása, fejlesztése.
 • A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
 • Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
 • A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
 • A tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe kapcsolódjanak be, azokban aktívan vegyenek részt.
 • Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
 • A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
 • Magatartás problémák kezelése, szokások kialakítása, rögzítése aktív részvétel során.
 • Egyén-társadalom közötti kapcsolatok fejlesztése, iskolai és egyéb közösségben való helyes viselkedésformák kialakítása.
 • Kommunikációs kultúra fejlesztése, amely alapját képezi az egyén szocializációjának, társadalmi érintkezésének.
 • Szabadidő helyes, kulturált eltöltése, megfelelő tevékenységválasztás. A szabadidő el- töltés lehetőségeinek, a kínálatnak az állandó gazdagítása, a közösség iránti szükséglet kielégítése.

Feladataink

 • A természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása.
 • Módszertani munkánk, nevelési-oktatási gyakorlatunk tovább fejlesztése, gazdagítása, elterjesztése. Újabb módszerek, jó gyakorlatok megismerésével, alkalmazásával.
 • Átdolgozott helyi tanterv beépítése a tartalmi munkába, alkalmazása tagozatunkon.
 • Továbbképzésen, tanfolyamon részt vett kollegák beszámolója alapján a tapasztalatok beépítése a mindennapi munkába.
 • Törvényi változások figyelemmel kísérése, beépítése a mindennapi munkánkba.
 • A pedagógus életpálya modell megismerése.
 • A szabadtanulás, Montessori elemeinek beépítése a Helyi tantervbe és a mindennapi munkánkba.
 • Fejlesztő eljárások alkalmazása.
 • Szakszerű, osztályhoz adaptált tanmenetek elkészítése.
 • Folyamatos szakmai párbeszédek, építő kritikák alkalmazása.
 • Belső szakmai fejlődés minél szélesebb körű megvalósítása.
 • Élmény alapú, tevékenységközpontú, érzékenyítő, interaktív módszerek elterjesztése.
 • IKT eszközök sokoldalú alkalmazásának elterjesztése, serkentése a pedagógusok körében.
 • Az intézményegységek partneri együttműködése.
 • A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe.
 • A közösségbe való beilleszkedés elősegítése.
 • Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása és betartása.
 • Diagnosztikai felmérések a tanév elején, záró tantárgyi mérések a tanév végén.
 • Mérési-értékelési rendszerünk egységesítése, véglegesítése.
 • Az iskola sportéletének fejlesztése, a fizikai állapot és állóképesség mérése, elemzése.
 • Tehetséggondozás:- komplex tanulmányi versenyre felkészítés.
 • Képesség-, készség szinten, tehetséges gyerekek felkarolása, segítése, támogatása.
 • Kooperatív tanítási-tanulási módszerek, differenciált oktatási formák alkalmazása.
 • A központi tanulói és alkalmazotti adatbázis naprakész működtetésének segítése.
 • A pedagógus adatszolgáltatás (tervezés, értékelések, beszámolók, …) hatékony működtetése.
 • Az iskolai vagyonvédelmet szem előtt tartó felelős nevelői és tanulói magatartás kialakítása.
 • A szervezeti kultúra elemeinek (ünnepségek, köszöntések,…) biztosítása.
 • Iskolai marketing biztosítása
 • Események dokumentálása.
 • Iskolaújság működtetésében tevékeny közreműködés
 • Hospitálások, esetmegbeszélések.
 • Környezettudatosságra nevelés. ÖKO iskolai programok szervezése.
 • Kapcsolatépítés lehetőségeinek felkutatása, ápolása, külső partnerekkel.
 • Szülőkkel való kapcsolattartás erősítése.
 • Együttműködés más munkaközösségekkel, intézményekkel.
 • Gyógypedagógiai, főiskolai hallgatók gyakorlatának irányítása, segítése.

Dátum: 2019. szeptember

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...