Tájékoztatás egyéni munkarendről

Tisztelt Szülők!

Állásfoglalás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55. § (1) bekezdésben és a 45. § (6) bekezdésében meghatározott két eltérő jogintézmény közötti különbség alapján történő jogalkalmazásról.

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye. A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korrn. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek.

Az intézkedés célja, hogy a korábbi, rendkívül eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan egységes eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön megállapításra az egyéni munkarend. A módosítás indoklása alapján a javaslat megszünteti a magántanulói jogállást, helyébe az engedélyező szerv által engedélyezett egyéni munkarendet lépteti. Eszerint az engedély akkor adható meg, ha ezt a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös.

Az új eljárás 2019. szeptember 1-jén elindult, fennakadás nélkül folyik a beérkezett kérelmek elbírálása.

A jogszabály változását követően egyes esetekben ugyanakkor azzal találkozunk, hogy sajátos jogértelmezéssel az Nkt 55. §-ában meghatározott rendelkezés hibás alkalmazására is sor kerül. Az érintett jogszabályhely így rendelkezik:

Nkt. 55. § (1) bekezdés.- „Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére -kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére — felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvéte alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem az összes tanárai foglalkozás alóli felmentésre irányul, akkor a 45. § (6) bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni. […] .”

Míg tehát az egyes iskolai kötelező foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés igazgatói jogkörben megmaradt, és ennek a fenntartása a tantárgyi specialitások okán a jövőben is indokolt, ezen jogszabályhely nem hatalmazza fel az intézményvezetőt, hogy a tanulót valamennyi kötelező tanórai foglalkozás alól felmentse, ebben az esetben az Oktatási Hivatalnál kell az eljárást lefolytatni.

Az intézmény vezetője a jogalkotó szándékával, a jogszabállyal és más hatóság munkájával összhangban kell, hogy kialakítsa a megfelelő belső szabályozást, egy tanügyi ellenőrzés során valamennyi intézménynek elfogadható tartalommal be kell tudnia mutatni, hogy milyen tények igazolják, ha például egy kis óraszámú készségtárgy mellett szinte minden más kötelező tanárai foglalkozás alól felmentést kaphatott egy tanuló, arra pedig, hogy a felmentés teljes körűen megtörténjen, az intézmény vezetőjének a fentiek alapján nincs is jogköre.

Jelen állásfoglalást azért fogalmaztuk meg, mert egyes esetekben az intézményvezetői érvelésből azt olvastuk ki, hogy a két eltérő jogintézmény közötti különbségtétel a jogalkalmazók körében nem világos.

Kérem, hogy a jövőben afenti iránymutatásnak megfelelően járjanak el.

Budapest, 2019. december 30.

Dr. Maruzsa Zoltán

államtitkár

Dátum: 2020-01-13 13:46

Tájékoztatás

A 2019. május 6. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során intézményünk készségfejlesztő iskolájába 2 üres férőhely várja a kizárólag szakértői véleménnyel rendelkező értelmileg akadályozott fiatalokat.

Dátum: 2019-05-06 14:01

e-Ügyintézés

Tisztelt Szülők!

A KRÉTA rendszerben 2019. március 1. naptól lehetőség lesz az elektronikus ügyintézésre az e-Ügyintézés felületén az alábbi ügytípusok esetében:

– Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek
–  Beiratkozás középfokú intézménybe
–  Beiratkozás a magyar köznevelésbe
– Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal
– Átiratkozás intézmények között
– Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása
– Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása
– Tanulói mulasztás igazolása
– Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
– Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása
– Kiiratkozás a köznevelésből
– Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból
– Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése
– Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése
– Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása
– Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése
– Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése
– A Gondviselői / Tanulói bejelentkezés folyamata az e-Ügyintézésben
– A Gondviselői / Tanulói kijelentkezés folyamata az e-Ügyintézésben
– Ideiglenes felhasználói jogosultsággal kezdeményezhető e-Ügyintézési folyamatok
– Iskolai kirándulások események engedélyének szülői / gondviselői kezelése
– Iskolai kirándulások engedélyének kezelése
– Iskolai események engedélyének kezelése
– Intézményi adatbekérések kezelése
– Intézményi előírások kezelése
– Üzenetek kezelése

Az e-Ügyintézés Tudásbázisban megtalálhatók a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer különböző funkcióinak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, videók a program használatának elsajátításához, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is. Ezt az alábbi linken érhetik el:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533

Dátum: 2019-04-15 06:09

Beíratkozás a 2019/2020-as tanévre

TISZTELT SZÜLŐ!
A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Időpontja:

2019. április 11. – 12. 9:00-15.00 –ig,

azon tanulók részére, akik a kijelölt időpontig
rendelkeznek iskola kijelöléssel

2019. június 20-21. 12. 9:00-15.00 –ig,

Helye: Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő és Kollégium
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u.2. I. épület iroda

A beiratkozás előtt a tanuló az illetékes okmányirodában jelenjen meg az új diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése céljából. Ehhez születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya szükséges. Az itt elkészült ideiglenes adatlapot a beiratkozáskor hozza megával! A diákigazolvány igénylése ingyenes.

A beiratkozáshoz az alábbiakat feltétlenül hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek szakértői véleménye
– a szülő személyi igazolványa
– a szülő TAJ kártyája

Amennyiben a gyermek járt már másik iskolába:
– általános iskolai bizonyítvány
– orvosi- és védőnői tájékoztató szűrővizsgálatokról
– gyermek egészségügyi könyv (oltási könyv)
– szakorvosi lelet (ortopédia, cardiológia, pulmonológia, szemészet, …stb.)

Továbbiakban a következő dokumentumokat (amennyiben a szülőkre vonatkozik)
– gyermek elhelyezési határozat (egyedülálló szülő esetében)
– gyámságról szóló határozat
– határozat nevelésbe vételről
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatának másolata (1-8. osztály esetén)
– hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat
– tartósan beteg gyermek esetében szakorvosi igazolás, emelt összegű családi pótlékről igazolás.
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2017/2018. tanévben a szülő a gyermeke számára
– valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy
– az iskola által szervezett etika oktatást igényli.
Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot (mellékelve), az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!

Debrecen, 2018. április 1.

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Szülői tájékoztató az általános iskolába történő beiratkozás
online, a KRÉTA rendszerében történő lehetőségéről

A szülők a 2019. évi általános iskolai beiratkozásakor használhatják az online ügyintézés
lehetőségét, amelynek során a beiratkozáshoz szükséges adatokat, nyilatkozatokat online
módon otthonról is továbbíthatják az iskola felé. Az online jelentkezést követően az
intézményben már csak a szükséges igazolásokat, szakértői véleményt, mely tartalmazza az
intézmény kijelölést és a lakcímkártyát kell bemutatni.

Elektronikus ügyintézés lépései:
1. https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása
2. BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása

3. Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása

Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló
gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud
lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti a testvér gyermek elektronikus úton
történő beiratkozását.

Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez (új felhasználó), a megjelenő
ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el
a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri
megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Ennek birtokában az elektronikus úton
történő beiratkozást el tudja végezni. A sikeres regisztrációt követően a rendszer
visszairányítja a felhasználót a bejelentkezéshez. A felhasználónevet és jelszót be kell írni,
viszont az intézményt nem szabad kiválasztani, mivel nem KRÉTA azonosítóval történik
a belépés.

Az online ügyintézés nem helyettesíti a beiratkozáson való megjelenést!!!!!!!!!!!

Debrecen, 2018. április 1.

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Dátum: 2019-04-01 07:47

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182./A. §-a
értelmében: „Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és
március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott
képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló
tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon
szervezi meg.” intézményünkben, az egyházak (Református, Római Katolikus,
Görögkatolikus egyházak) bemutatkozó szülői értekezlete 2019. március 12-én (kedden),
9 00 -tól kerül megszervezésre. a Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2. sz. alatt.
Nagy szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket/gondviselőket!

Kovács Anikó Gyöngyi
intézményvezető

Dátum: 2019-02-19 13:46

Tájékoztatás Iskolai szociális segítő tevékenységről

Dátum: 2019-02-07 09:38

Suliválasztó Sulifórum Debrecenben!

Dátum: 2018-11-08 08:15

Megjelent a Bár-czikkek novemberi száma!

Olvasáshoz kattints a képre!

Régebbi számok: KATT IDE!

Dátum: 2017-12-05 13:35

Nyílt nap

Tisztel Szülők és Érdeklődők!

Intézményünk a mai napon Nyílt napot tart a Készségfejlesztő Iskolában!

Szeretettel várunk Minden Kedves Érdeklődőt!

Dátum: 2017-11-15 06:59

Bérbeadás

Bérbeadásra ajánljuk tornatermünket (4900Ft/óra), társalgónkat (max.50 fő, interaktív táblával felszerelve, 900 Ft/óra), tantermünket (max.25 fő, interaktív táblával felszerelve, 700Ft/óra) Minden nap 16 órától 21 óráig! Érdeklődni a részletekről az 52/531-690-es számon lehet!

Dátum: 2017-09-15 08:49

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...