Tájékoztatás egyéni munkarendről

Tisztelt Szülők!

Állásfoglalás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55. § (1) bekezdésben és a 45. § (6) bekezdésében meghatározott két eltérő jogintézmény közötti különbség alapján történő jogalkalmazásról.

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye. A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korrn. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek.

Az intézkedés célja, hogy a korábbi, rendkívül eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan egységes eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön megállapításra az egyéni munkarend. A módosítás indoklása alapján a javaslat megszünteti a magántanulói jogállást, helyébe az engedélyező szerv által engedélyezett egyéni munkarendet lépteti. Eszerint az engedély akkor adható meg, ha ezt a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös.

Az új eljárás 2019. szeptember 1-jén elindult, fennakadás nélkül folyik a beérkezett kérelmek elbírálása.

A jogszabály változását követően egyes esetekben ugyanakkor azzal találkozunk, hogy sajátos jogértelmezéssel az Nkt 55. §-ában meghatározott rendelkezés hibás alkalmazására is sor kerül. Az érintett jogszabályhely így rendelkezik:

Nkt. 55. § (1) bekezdés.- „Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére -kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére — felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvéte alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem az összes tanárai foglalkozás alóli felmentésre irányul, akkor a 45. § (6) bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni. […] .”

Míg tehát az egyes iskolai kötelező foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés igazgatói jogkörben megmaradt, és ennek a fenntartása a tantárgyi specialitások okán a jövőben is indokolt, ezen jogszabályhely nem hatalmazza fel az intézményvezetőt, hogy a tanulót valamennyi kötelező tanórai foglalkozás alól felmentse, ebben az esetben az Oktatási Hivatalnál kell az eljárást lefolytatni.

Az intézmény vezetője a jogalkotó szándékával, a jogszabállyal és más hatóság munkájával összhangban kell, hogy kialakítsa a megfelelő belső szabályozást, egy tanügyi ellenőrzés során valamennyi intézménynek elfogadható tartalommal be kell tudnia mutatni, hogy milyen tények igazolják, ha például egy kis óraszámú készségtárgy mellett szinte minden más kötelező tanárai foglalkozás alól felmentést kaphatott egy tanuló, arra pedig, hogy a felmentés teljes körűen megtörténjen, az intézmény vezetőjének a fentiek alapján nincs is jogköre.

Jelen állásfoglalást azért fogalmaztuk meg, mert egyes esetekben az intézményvezetői érvelésből azt olvastuk ki, hogy a két eltérő jogintézmény közötti különbségtétel a jogalkalmazók körében nem világos.

Kérem, hogy a jövőben afenti iránymutatásnak megfelelően járjanak el.

Budapest, 2019. december 30.

Dr. Maruzsa Zoltán

államtitkár

Dátum: 2020-01-13 13:46

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...